Landstinget

Regeringen sviker glesbygden

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt och Maria Grip besöker sjukstugan i Dorotea

I dagarna har Konkurrensverket presenterat en rapport som visar att nästan alla nya privata hälsocentraler öppnar där tillgången på vård redan är stor. Det är en av effekterna av vårdvalet. Det är den lag som tvingar landstinget att låta den som vill öppna en hälsocentral göra det där det är mest lönsamt.

I Västerbotten har nyetableringarna skett i centrala Umeå, där bor länets rikaste och friskaste befolkning. Givetvis har umeåborna, som alla andra, rätt till bra och tillgänglig vård, men det är vårdbehoven som ska styra, inte om patienterna är lönsamma eller inte. Det blir allt tydligare att lagen om vårdval fördelar resurserna orättvist i hela landet. Även i Stockholm dras resurserna till de centrala områdena, men vårdvalet är extra dåligt för ett glest befolkat län som vårt. Det kommer aldrig att bli frågan om någon valfrihet med nya privata etableringar i Sorsele.

Det är föga förvånande att etableringarna sker där det bor många människor som inte har så stora vårdbehov. Det kan nämligen bara bli lönsamt att driva en hälsocentral är man kan locka tillräckligt många patienter. Men etableringsfriheten utarmar också landstingens styrmöjligheter och ekonomi. Till det kommer att statsbidragen till landstinget varje år urholkas när de inte räknas upp för löne- och prisökningar. Urholkningen av statsbidragen motsvarar de sparbeting som landtinget i Västerbotten nu brottas med. Det är därmed regeringens politik som är en direkt orsak till neddragningarna i sjukvården i Västerbotten. Vänsterpartiet motsätter sig de stora neddragningarna i akutvård och ambulansservice i Dorotea, Åsele, Malå och Sorsele. Vi lämnade samarbetet med S och MP i landstinget för det, men faktum är att det är borgerlig regeringspolitik som har försatt oss i denna situation.

På en rad områden ser vi nu hur regeringens avregleringar och tvångsprivatiseringar drar undan benen för glesbygden. Det gäller vården, apoteken och bilprovningen. Länets borgerliga politiker borde agera för att ändra ett system som uppenbarligen inte fungerar i Västerbotten. Det är hög tid för länets borgerliga politiker att sätt press på sina regeringskollegor.

Vi i Vänsterpartiet vill vi föra en politik för hela Sverige. Vi vill garantera god statlig service på områden som försäkringskassa, skattemyndigheter och polis över hela landet. Vi vill satsa på bra järnväg och kollektivtrafik även utanför storstäderna, det vinner inte minst vår industri på. Vi vill göra skolan statlig för att garantera likvärdig utbildning över landet. Vi vill gynna lokalt ägd förnybar energiproduktion som vindkraft, biogas och bioenergi bland annat genom att införa nettoinmatning på elnätet för små producenter och gynna vindkraftskooperativ skattmässigt. I en tid då de stora affärsbankerna allt mer överger glesbygden vill vi gynna framväxten av lokala sparbanker. Vi vill avskaffa tvångsprivatiseringen av vård och fördela resurser efter behov, inte lönsamhet. Vänsterpartiet har en politik för hela Sverige.

Jonas Sjöstedt, partiordförande Vänsterpartiet
Maria Grip, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget

Kopiera länk